0
0
Subtotaal:
€0,00
  • Uw winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Onderstaand wordt de algemene voorwaarden van Hahebo weergegeven

Algemene voorwaarden Hahebo

1. Toepasselijkheid
Artikel 1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Handelsmaatschappij Hahebo Boxmeer B.V., hierna te noemen “Hahebo”, gedane offertes, met Hahebo gesloten overeenkomsten en de aan Hahebo verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op transacties met Hahebo van toepassing indien Hahebo daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
Artikel 1.2: Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Hahebo uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hahebo zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen / Opdrachten
Artikel 2.1: Alle door of namens Hahebo gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Hahebo, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 2.2: Opdrachten, die aan Hahebo worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Hahebo pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.
Artikel 2.3: Ingeval overeenkomsten met Hahebo een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Hahebo vastgelegde tijdsbestek.
Artikel 2.4: Indien en nadat een opdracht aan Hahebo is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Hahebo is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Hahebo en op de door Hahebo te stellen voorwaarden.
Artikel 2.5: Alle verkopen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Hahebo gerechtigd is elke verhoging van door derden in rekening gebrachte kosten aan koper in rekening te brengen. In geval van annulering zal de opdrachtgever aan Hahebo zijn geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.
Artikel 2.6: Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Hahebo geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.
Artikel 2.7: Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook al hebben de werkzaamheden van Hahebo niet of onvoldoende tot resultaat geleid.
Artikel 2.8: Leveringsvoorwaarden als “F.O.B.” en “C.I.F.” etc. worden uitgelegd volgens de laatste editie van “INCOTERMS”, uitgegeven volgens de internationale Kamer van Koophandel.

3. Levering, risico, aansprakelijkheid
Artikel 3.1: Alle leveringen vinden plaats af magazijn Hahebo, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 3.2: Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Hahebo te Beugen hebben verlaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het transport inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risiko van de koper/opdrachtgever. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij levering franco werk behoeft Hahebo de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper/opdrachtgever verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Beide partijen dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig.

Artikel 3.3: Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren. Oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Hahebo, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. De zaken reizen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
Artikel 3.4: In geval levering op afroep is overeengekomen, moeten de zaken worden afgenomen binnen de daarvoor bij de overeenkomst overeengekomen termijn zulks met een maximum van zes maanden na de datum van de overeenkomst. Indien dit niet geschiedt, heeft Hahebo het recht het restant ineens af te leveren, dan wel in rekening te brengen.

Artikel 3.5: De opdracht wordt door Hahebo uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Hahebo door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Hahebo geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van Hahebo zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Hahebo derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Artikel 3.6: Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever /koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, kompleet met alle toebehoren en een gebruiksaanwijzing heeft ontvangen. Eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan Hahebo. Nadien kunnen nog slechts binnen acht dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Hahebo, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Hahebo niet in behandeling te worden genomen.
Artikel 3.7: Het indienen van bezwaren bij Hahebo geeft nimmer recht de betaling van de factuur op te schorten.

4. Prijzen
Artikel 4.1: Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Hahebo toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/opdrachtgever. Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

5. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 5.1: Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Hahebo tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Hahebo zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Hahebo volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De opdrachtgever/koper moet Hahebo daartoe de gelegenheid geven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.

6. Betaling
Artikel 6.1: Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, à contant, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Hahebo wordt bevestigd. Hahebo behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.
Artikel 6.2: Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan tussentijds worden gefactureerd en betaling kan bij gedeelten worden verlangd. Artikel 6.3: Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan Hahebo verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Hahebo zal zijn vereist.
Artikel 6.4: Indien Hahebo overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/opdrachtgever aan Hahebo vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste 115,00 ? bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
Artikel 6.5: Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek. Het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Hahebo verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.
Artikel 6.6: Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Hahebo gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.
Artikel 6.7: Koper/opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Hahebo de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 6.8: De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Retentierecht
Artikel 7.1: Als Hahebo zaken onder zich heeft van de koper/opdrachtgever heeft Hahebo het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper/opdrachtgever aan Hahebo verschuldigd is.

8. Verplichtingen van koper/opdrachtgever
Artikel 8.1: Koper/opdrachtgever is verplicht om aan Hahebo alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden genomen.
Artikel 8.2: Koper/opdrachtgever is gehouden om Hahebo te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper/opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Hahebo.

9. Verplichtingen aan uitvoering door derden
Artikel 9.1: Indien derden aan Hahebo zaken of diensten leveren in opdracht van Hahebo zijn zij gehouden dat op vakbekwame en deugdelijke wijze en tijdig te doen, bij gebrek waarvan Hahebo gerechtigd zal zijn om iedere betalingsverplichting ten opzichte van die derde op te schorten, dan wel de opdracht in te trekken zonder dat Hahebo enige vergoeding zal zijn verschuldigd.
Artikel 9.2: In zodanige gevallen zal de in gebreke zijnde derde jegens Hahebo gehouden zijn om, indien Hahebo dat wenst, alsnog te presteren en aan Hahebo alle schade te vergoeden die Hahebo ondervindt als gevolg van de tekortkoming, alles zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

10. Verplichtingen van uitvoering
Artikel 10.1: Hahebo neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren. Artikel 2: Indien een aan Hahebo verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Hahebo in het algemeen beperkt tot het navolgende.
Artikel 10.2: Hahebo zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen.
Artikel 10.3: Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Hahebo het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respektievelijk gerestitueerd.
Artikel 10.4: Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Hahebo (dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden).

11. Verpakkingseenheden, maten, gewichten en pallets
Artikel 11.1: Levering geschiedt uitsluitend in de door Hahebo te bepalen verpakkingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van de door Hahebo in offertes, orderbevestingen en verkoopovereenkomsten opgegeven maten, hoeveelheden, soort, samenstelling, kwaliteit en andere eigenschappen betreffende niet geïndividualiseerde en of niet gespecificeerde zaken, behoudt zij zich bij levering een afwijking voor zowel naar boven als beneden, tenzij Hahebo één en ander schriftelijk heeft gegarandeerd. Zodanige afwijkingen geven partijen geen recht op evenredige prijsaanpassing, noch vormen deze afwijkingen voor partijen reden om ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11.2: Indien Hahebo de te leveren zaken levert op pallets of dergelijke, dienen deze door of vanwege koper bij levering te worden geruild tegen in soort, aantal, kwaliteit en afmeting gelijke, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Blijft opdrachtgever/koper hiermee ingebreke, dan zullen de hierdoor ontstane kosten aan opdrachtgever/koper in rekening worden gebracht.

12. Garantie
Artikel 12.1: Van garantie is slechts sprake indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Eventueel overeengekomen garanties behoeven niet in behandeling te worden genomen indien koper/opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

13. Afname
Artikel 13.1: De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen respectievelijk ter beschikking van de opdrachtgever bij Hahebo aanwezig zijn, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.
Artikel 13.2: Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Hahebo worden opgeslagen, dan zullen de opslagkosten door de opdrachtgever aan Hahebo moeten worden vergoed.

14. Geschillen
Artikel 14.1: Op alle met Hahebo gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing; met betrekking tot geschillen is de gewone burgerlijke rechter bevoegd.

15. Website
Artikel 15.1: Alle producten op deze website worden geheel vrijblijvend en mits onverkocht aangeboden. Voorraden op deze website kunnen afwijken van de werkelijke voorraad i.v.m. de bijwerking van de site.
Artikel 15.2: Prijzen op deze website zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.